قالب وردپرس
[rev_slider emsyst1]

دستگاه قابل حمل تست کنتور
PORTABLE FLOW–METER TESTERS

 • دستگاههای تست سیار RXXXP و RXXXPTM دارای قابلیت نصب آسان و مناسب و راحت در کارکرد
 • تایید کنتور در محل (سایت) بدون نیاز به پیاده کردن کنتور تحت تست
 • قابلیت تنظیم دستی بهوسیله بستن شیر
 • قابلیت مشاهده جریان خروجی، نرخ جریان و دمای آب در زمان شروع اندازهگیری و در زمان واقعی بر روی صفحه نمایش
 • قابلیت نمایش خطای نسبی کنتور تحت تست با درصد (%) در پایان اندازهگیری و همچنین، قابلیت مشاهده نرخ جریان متوسط بر حسب متر مکعب بر ساعت، مدت زمان اندازه بر حسب ثانیه (s) و همچنین مقدار عبور مایع بر حسب متر مکعب وجود دارد.
 • قابلیت ذخیره سازی اطلاعات زیر در بیش از 300 مورد اندازه گیری
  • تاریخ
  • شماره سریال
  • شماره اشتراک
  • اندازه کنتور
  • متوسط نرخ جریان
  • حجم مایع جاری شده از طریق دستگاه تست کننده
  • زمان اندازه گیری
  • خطای نسبی کنتور تحت تست
 • اطلاعات ذخیره شده میتوانند بوسیله خط اتصال RS232 به کامپیوتر انتقال داده شوند.
 • برنامه کامپیوتری با پروتکل مربوطه برای امکانات ارتباطات و بایگانی
نکته: موارد 5، 6 و 7 قابل انتخاب هستند و این موارد فقط برای مدلهای RXXXPTM تایید میشوند.
 • دقت دستگاه تست کننده عبارتست از:
  • خطای کنتور: 01/0
  • نرخ جریان: 0001/0
  • حجم آب: 000001/0
  • زمان تست: (s) 01/0
  • دما: C 1°/0
دریافت کاتالوگ